13 người tham gia cứu hộ sự cố thuỷ điện Rào Trăng 3 mất liên lạc trong hoàn cảnh nào?

  • Home>news>13 người tham gia cứu hộ sự cố thuỷ điện Rào Trăng 3 mất liên lạc trong hoàn cảnh nào?