Bão Goni giật cấp 17 lao nhanh vào biển Đông, hướng vào những tỉnh nào miền Trung?

  • Home>news>Bão Goni giật cấp 17 lao nhanh vào biển Đông, hướng vào những tỉnh nào miền Trung?