Bão số 5 giật cấp 10 đang tiếp tục mạnh thêm, sẽ đổ bộ vào những tỉnh thành nào?

  • Home>news>Bão số 5 giật cấp 10 đang tiếp tục mạnh thêm, sẽ đổ bộ vào những tỉnh thành nào?