Bão số 8 đang lao vào đất liền Hà Tĩnh-Quảng Trị, bão số 9 lại hướng thẳng vào miền Trung

  • Home>news>Bão số 8 đang lao vào đất liền Hà Tĩnh-Quảng Trị, bão số 9 lại hướng thẳng vào miền Trung