Bão số 8 mạnh lên cấp 12 và tiếp tục tăng cấp, trọng tâm đổ bộ vào khu vực nào?

  • Home>news>Bão số 8 mạnh lên cấp 12 và tiếp tục tăng cấp, trọng tâm đổ bộ vào khu vực nào?