Bão số 9 quần thảo đất liền, nhà cửa tốc mái, cây xanh ngã đổ

  • Home>news>Bão số 9 quần thảo đất liền, nhà cửa tốc mái, cây xanh ngã đổ