Cơn bão có hướng di chuyển giống bão số 9 mạnh đáng kể, sắp đổ bộ vào Philippines

  • Home>news>Cơn bão có hướng di chuyển giống bão số 9 mạnh đáng kể, sắp đổ bộ vào Philippines