Cơn bão mới có hướng đi rất phức tạp, cường độ mạnh hơn bão số 9 nhiều lần

  • Home>news>Cơn bão mới có hướng đi rất phức tạp, cường độ mạnh hơn bão số 9 nhiều lần