Cuồng phong bão số 9 quét qua, nhiều nơi ở Bình Định bị lũ bao vây, nước chảy như thác

  • Home>news>Cuồng phong bão số 9 quét qua, nhiều nơi ở Bình Định bị lũ bao vây, nước chảy như thác