Gió giật đổ hàng loạt cây xanh, tốc nhiều mái nhà ở Huế

  • Home>news>Gió giật đổ hàng loạt cây xanh, tốc nhiều mái nhà ở Huế