Gió mùa đông bắc sắp ùa về, Bắc Bộ trời chuyển mát kèm mưa dông

  • Home>news>Gió mùa đông bắc sắp ùa về, Bắc Bộ trời chuyển mát kèm mưa dông