Loại quả mang tên thiếu nữ, ở Việt Nam là quả dại, nước ngoài bán trăm nghìn/kg

  • Home>news>Loại quả mang tên thiếu nữ, ở Việt Nam là quả dại, nước ngoài bán trăm nghìn/kg