Mưa “tối tăm mặt mũi” trút xuống Sài Gòn, đường phố ngập khủng khiếp

  • Home>news>Mưa “tối tăm mặt mũi” trút xuống Sài Gòn, đường phố ngập khủng khiếp