Nửa triệu dân phải di dời nếu đổ bộ, các tỉnh ra công điện khẩn

  • Home>news>Nửa triệu dân phải di dời nếu đổ bộ, các tỉnh ra công điện khẩn