Ông Đoàn Ngọc Hải kể chuyện bị dân chặn đường, buộc phải nhận tiền ủng hộ mới cho đi

  • Home>news>Ông Đoàn Ngọc Hải kể chuyện bị dân chặn đường, buộc phải nhận tiền ủng hộ mới cho đi