Quả cầu tiên tri Mỹ năm nay chọn ông Trump hay ông Biden làm Tổng thống?

  • Home>news>Quả cầu tiên tri Mỹ năm nay chọn ông Trump hay ông Biden làm Tổng thống?