Quả gai chi chít trước rụng đầy gốc, nay cả trăm nghìn/kg dân thành phố tranh nhau mua

  • Home>news>Quả gai chi chít trước rụng đầy gốc, nay cả trăm nghìn/kg dân thành phố tranh nhau mua