Sau khi ân ái với Hoàng đế, vì sao phi tần phải để thái giám đụng chạm cơ thể?

  • Home>news>Sau khi ân ái với Hoàng đế, vì sao phi tần phải để thái giám đụng chạm cơ thể?