[Update]Apple chính thức khóa sign iOS 14.0.1, bạn thấy phiên bản này ổn định chưa và có phát sinh lỗi gì mới không?

  • Home>electronics>[Update]Apple chính thức khóa sign iOS 14.0.1, bạn thấy phiên bản này ổn định chưa và có phát sinh lỗi gì mới không?