[Update]Không phải One UI 3.0, dòng Galaxy S21 ra vào đầu năm sau sẽ được cài sẵn luôn bộ giao diện One UI 3.1 hoàn toàn mới

  • Home>electronics>[Update]Không phải One UI 3.0, dòng Galaxy S21 ra vào đầu năm sau sẽ được cài sẵn luôn bộ giao diện One UI 3.1 hoàn toàn mới