[Update]Mừng ngày vàng 10/10, điện thoại Xiaomi sale rộn ràng đến 600k quá hời luôn, máy chất khỏi bàn giá nay lại mềm, sắm đi ngại gì

  • Home>electronics>[Update]Mừng ngày vàng 10/10, điện thoại Xiaomi sale rộn ràng đến 600k quá hời luôn, máy chất khỏi bàn giá nay lại mềm, sắm đi ngại gì