[Update]Pin 6.000 mAh, chip Snapdragon, giá dưới 7 triệu

  • Home>electronics>[Update]Pin 6.000 mAh, chip Snapdragon, giá dưới 7 triệu