[Update]Sau khi ra mắt iPhone 12, Apple giảm giá gần 2.3 triệu đồng cho iPhone Xr và iPhone 11, có iFan nào chuẩn bị mua không?

  • Home>electronics>[Update]Sau khi ra mắt iPhone 12, Apple giảm giá gần 2.3 triệu đồng cho iPhone Xr và iPhone 11, có iFan nào chuẩn bị mua không?