[Update]TP.HCM hợp nhất 3 tổng đài khẩn cấp 113 – 114 – 115 nhằm điều phối lực lượng, đề xuất chặng đường ứng cứu nhanh

  • Home>electronics>[Update]TP.HCM hợp nhất 3 tổng đài khẩn cấp 113 – 114 – 115 nhằm điều phối lực lượng, đề xuất chặng đường ứng cứu nhanh