[Update]VinSmart đang sản xuất điện thoại cho nhà mạng AT&T với tên gọi là Vsmart Dillon, kế hoạch Mỹ tiến dần trở thành hiện thực

  • Home>electronics>[Update]VinSmart đang sản xuất điện thoại cho nhà mạng AT&T với tên gọi là Vsmart Dillon, kế hoạch Mỹ tiến dần trở thành hiện thực